Групи

Учители: 

Име Фамилия и Име Фамилия

Помощник възпитатели: Име Фамилия

Учители: 

Име Фамилия и Име Фамилия

Помощник възпитатели: Име Фамилия

Учители: 

Име Фамилия и Име Фамилия

Помощник възпитатели: Име ФамилияГрупа "Звездички" Слънце-2


Учители: 

Бисерка Чакърова

Десислава Николова

Помощник възпитател: Димитринка Денева

Учители: 

Име Фамилия и Име Фамилия

Помощник възпитатели: Име Фамилия