Дневен режимДневният режим осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година.


Дневният режим, приет за целодневна организация на работата с децата в Детска градина „Слънце" в Русе е примерен и определените в него дейности могат да търпят промени, в съответствие с интересите и потребностите на децата.


ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (56 г.)

2.1.  От 6.30 ч. до 8.30 ч. – прием на децата, дейности по избор, дейности, организирани от учителя, утринно раздвижване, индивидуална работа.

2.2.  8.30 ч. – 9.00 ч. – Закуска.

2.3.  9.00 ч. – 10.15 ч. – Педагогически ситуации, почивка между ситуациите, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организирани от учителя.

2.4.  10.15 ч. – 10.30 ч. – Подкрепителна закуска

2.5.  10.30 ч. – 12.30 ч. – Педагогически ситуации, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, допълнителни услуги ( танци, чужд език).

2.6.  12.30 ч. – 13.00 ч. – Подготовка за обяд, обяд и подготовка за сън.

2.7.  13.00 ч. – 15.00 ч. – Следобеден сън.

2.8.  15.00 ч. – 15.30 ч. – Тоалет, следобедна закуска.

2.9.  15.30 ч. – 16.00 ч. – Педагогически ситуации.

2.10.   16.00 ч. – 18.30 ч. – Дейности, организирани от учителя, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности по избор на детето, срещи и консултации с родителите, открити моменти и празници с и без участие на родителите, изпращане на децата; дейности, които не са дейност на ДГ.

III. Неучебно време: 1 юни – 14 септември

2.    До 8.30 ч. – прием на децата, дейности по избор, дейности организирани от детския учител.

3.    8.30 ч. – 8.40 ч. – Утринно раздвижване.

4.    8.40 ч. – 9.00 ч. – Закуска.

5.    9.00 ч. – 10.00 ч. – Игри и други допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организирани от учителя.

6.    10.00 ч. – 10.15 ч. – Подкрепителна закуска.

7.    10.15 ч. – 12.00 ч. – Игри и други допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организирани от учителя.

8.    12.00 ч. – 13.00 ч. – Подготовка за обяд, обяд и подготовка за сън.

9.    13.00 ч. – 15.30 ч. – Следобеден сън.

10.    15.30 ч. – 16.00 ч. – Тоалет, следобедна закуска.

11.    16.00 ч. – 18.30 ч. – Игри и други допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организирани от учителя; дейности по избор на децата; изпращане на децата.